Regulamin ośrodka

REZYDENCJA 5 DĘBÓW W MIĘDZYDROJACH
 
R E G U L A M I N    O Ś R O D K A

 
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Rezydencji 5 Dębów,
ul. Gryfa Pomorskiego 55, 71-500 Międzyzdroje.
2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa.
3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do Rezydencji (z góry).
4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Rezydencji w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
5. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godz. 18.00 w dniu rezerwacji, Rezydencji zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową.
6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisania Karty meldunkowej.
7. Pokój w Rezydencji wynajmowany jest na doby.
8. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00.
9. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
11. Zatrzymanie pokoju po godz. 12.00 jest traktowane, jako przedłużenie pobytu.
12. Rezydencja uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
13. Rezydencja świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
14. Rezydencja ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
15. Na życzenie Gościa Rezydencja świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
16. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
17. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu rezydencji.
18. Rezydencja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
19. Rezydencja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
20. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
21. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi,
a klucz pozostawić w recepcji.
22. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 250 zł netto.
23. Gość Rezydencji nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
24. Zabronione jest wynoszenie posiłków z Restauracji.
25. Minibarek w pokoju jest odpłatny. Podczas meldowania Gościa w hotelu, pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł na rzecz minibarku.
26. W dniu wymeldowania Gościa z pokoju hotelowego, kaucja jest zwracana w całości bądź rozliczona wg konsumpcji Gościa.
27. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej i holu recepcyjnym jest zabronione.
28. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
29. Osoby niezameldowane w Rezydencji mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
30. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22 -7.
31. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, wszelkich urządzeń grzewczych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju Rezydencji. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
32. Rezydencja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Rezydencji lub innych Gości, albo szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Rezydencji.
 Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań przedstawiciela Rezydencji, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Rezydencji.
33. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju rezydencji będą na życzenie odesłane odpłatnie na adres wskazany przez Gościa.
34. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych rezydencji zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz 883 z późn. zm.).
Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
35. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.
36. Rezydencja 5Dębów nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.REZYDENCJA 5 DĘBÓW W MIĘDZYZDROJACH
styczeń 2014r.

facebook
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij